Werkwijze

d_Link kent drie subteams, gebundeld rond elke zorgleeftijd:

Baby’s-peuters-kleuters:

 • problematieken: problemen of onzekerheden rond kinderwens, zorgen tijdens de zwangerschap, onzekerheden en angsten betreffende het ouderschap of wanneer de bevalling en/of de periode na de geboorte niet liepen zoals verwacht, zorgen over de band met jullie kindje.

  Zorgen rond het gedrag van jullie kindje zoals slaapproblemen, voedingsproblemen, overmatig huilen, angsten, druk gedrag, teruggetrokken gedrag, woedebuien, zorgen over de ontwikkeling van jullie kindje wanneer deze anders verloopt dan verwacht

  Wanneer elders een diagnose bij uw kindje werd gesteld en u verdere begeleiding zoekt om de ontwikkeling van uw
  kind optimaal te laten verlopen (bv. bij een autismespectrumstoornis, ontwikkelingsachterstand, regulatieproblemen, …)

 • aanbod: afhankelijk van de aard van de problemen en de wensen van de ouders kan de behandeling bestaan uit opvoedingsadviezen, psycho- educatie, ouder-kind psychotherapie, ouderbegeleidingsgesprekken, ambulante gezinsbegeleiding, gezinsgesprekken.

Lagere schoolkinderen:

 • problematieken: leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, verstoorde ontwikkeling van sociale vaardigheden, emotionele problemen (angst, depressie, trauma, …).
 • aanbod: gezinstherapie, individuele therapie, sociale vaardigheidstraining, groepstherapie, opvoedingsondersteuning, procesdiagnostiek (enkel binnen het kader van een lopende begeleiding).

Adolescenten:

 • problematieken: levensfaseproblemen, psychotische stoornissen, stemmingstoornissen, verslaving, emotionele problemen, separatie- en individuatie problemen, gedragsproblemen, sociale problemen, ontwikkelingsstoonissen, eetproblemen.
 • aanbod: individuele therapie, gezinstherapie, jongerengroepen, oudergroepen, opvoedingsondersteuning, procesdiagnostiek (enkel binnen het kader van een lopende begeleiding).

Na de telefonische aanmelding wordt op de teams besproken welke hulpverlener de meest geschikte hulp kan bieden. Binnen de teams is er regelmatig multidisciplinair overleg en is er mogelijkheid tot parallelle begeleiding (psychiater – psycholoog – maatschappelijk assistent, gezinstherapie en individuele begeleiding, …).

Er wordt geregeld verslag opgemaakt van de ontwikkelingen binnen de behandeling, zodat ook de verwijzer op de hoogte blijft van de evolutie van de cliënt.

Doelgroep

d_Link voorziet hulp aan drie leeftijdsgroepen: baby’s-peuters-kleuters (0 tot 6 jaar), lagere schoolkinderen (6 tot 12 jaar) en adolescenten (12 tot 21 jaar). Elke levensfase kent specifieke mogelijkheden en moeilijkheden en stelt bepaalde ontwikkelingstaken. Deze taken brengen een dynamiek teweeg, zowel bij het kind als bij het gezin. Men kan stellen dat elk gezin meedeint met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen die erin opgroeien. Het hulpverleningsaanbod van d_Link richt zich dan ook steeds tot het kind of de jongere én het gezin.

(Terug-)betaling

De kinder- en jeugdpsychiater is geconventioneerd (hanteert de RIZIV-tarieven) en er is bijgevolg terugbetaling voorzien via het RIZIV. De richtprijs voor een consultatie bij een therapeut is 65 euro voor het intakegesprek en 60 euro per volgend gesprek. Sommige therapeuten zullen, als erkend psychotherapeut, terugbetaling via de mutualiteit kunnen voorzien voor hun cliënten voor een beperkt aantal sessies. Meer informatie over de terugbetaling per mutualiteit is te vinden in dit overzicht.

Indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vragen we om dit tijdig aan uw therapeut door te geven. Indien u bij belet meer dan 24 uur vooraf verwittigt, wordt de afspraak niet aangerekend.